Thông báo họp hội đồng tháng 12/2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Để tổng kết công tác nhà trường, công tác chuyên môn của nhà trường trong tháng 11 và triển khai công tác tháng 12. Nay nhà trường thông báo cho tất cả cán bộ giáo viên, công nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường đúng vào lúc 13h30 ngày 04/12/2019 để tham gia dự họp.

Rất mong các thầy cô đi đúng giờ và đông đủ để cuộc họp đạt kết quả tốt.

Nay thông báo.